top of page

תקנון אתר דוקו טי.וי

 

הגדרות:

1.1 "המערכת" – מערכת צפייה לפי דרישה (VOD) המופעלת על ידי דוקו-טי.וי, ע"מ 033227364.

1.2 "דוק-טי.וי" – עוסרק מורשה שמבצע את ההפעלה של המערכת.

1.3 "האתר" – אתר דוקו-טי.וי בכתובת docu-tv.com והאתרים הנלווים.

תנאי שימוש:

2.1 השימוש במערכת כפוף לתנאים המפורטים במסמך זה.

2.2 התנאים חלים על כל שימוש במערכת, בין אם נגשת אליה דרך האתר, אתרי המשנה,  כתובת אינטרנט, או עמודי מדיה חברתית שקשורים לדוקו-טי.וי.

2.3 הסכמה לתנאים: בכניסה למערכת או בביצוע כל שימוש בה, המשתמש מביע הסכמה לתנאי השימוש ומתחייב לפעול על-פים.

2.4 שימוש במערכת: השימוש במערכת כרוך במסירת מידע אישי, והמשתמש מסכים לכך.

שימוש ראשוני:

3.1 התנאים חלים ברגע שבו ניגשת למערכת והסכמת להם.

3.2 שימוש ראשוני מהווה הסכמה לתנאי שימוש.

הרשאות:

4.1 השימוש במערכת מתאפשר רק למשתמשים רשומים.

4.2 דוקו טי.וי שומר לעצמו את הזכות לאכוף הרשאות ולחסום גישה בכל עת.

סוגי תוכן:

5.1 המערכת מספקת צפייה בסרטי תעודה וסרטים נוספים שיצורפו למערכת.

5.2 תוכן זה כפוף לתקנון המיועד להתעדכן מעת לעת.

התשלום:

6.1 ייתכן ויש לשלם תמורה עבור שימוש במערכת ותוכן מסוים.

6.2 פרטי תשלום ייעברו באמצעות שיטות בטוחות וסודיות.

פרטיות:

7.1 דוקו-טי.וי שומר על הפרטיות של המשתמשים.

שינויים בתקנון:

8.1 דוקו-טי.וי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת.

8.2 שינויים ייפורסמו באתר ויחלו מיד לאחר פרסומם.

דין ושפה:

9.1 תנאי השימוש נקבעים על פי הדין הישראלי.

9.2 כל הליך משפטי ייערך בבתי משפט המוסמכים בישראל.

סיום:

10.1 תנאי השימוש יכנסו לתוקף עם כניסתך למערכת ויישמרו עד לסיום שימושך בה.

10.2 הסכמתך לתנאים כלולה בשימוש במערכת.

הגבלות צפייה:

ייתכנו קשיים בצפייה מדפדפנים או מערכות הפעלה שאינן עומדות בדרישות המערכת.

שאלות ובירורים: לשאלות ובירורים ניתן לפנות לדוקו-טי.וי במייל docu.tv2020@gmail.com.

תשלום והחזרים: דמי צפייה נגבים באמצעות כרטיס אשראי או בדרכים נוספות והתשלום מאפשר גישה לצפייה בסרט למשך 48 שעות. 

שינויים בתעריפים: דוקו-טי.וי רשאית לשנות את תעריפי דמי הצפייה מעת לעת לפי שיקול דעתה.

ביטול והחזרים: בכל עוד לא התחילה הצפייה, ניתן לבטל הזמנה על-פי ההוראות המפורטות באתר.

קניין רוחני: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני על הסרטים והתכנים שייכות לדוקו-טי.וי, ואין להעתיק, להקליט, או לפרסם אותם ללא הרשאה.

חומרי צד ג': דוקו טי.וי אינה אחראית לחומרי צד ג' ואין בהם כל אחריות.

תלונות וקישורים: המשתמש יכול לפנות עם תלונות או ביקורות בנוגע לתכנים ולקישורים דרך המייל המצויין.

קישורים:

דוקו טי.וי אינה אחראית לתוצאות של קישורים המופיעים במערכת.

שינויים בשימוש: דוקו טי.וי שומרת לעצמה את הזכות להנהיג שינויים בתנאי שימוש בכל עת.

כללי:

דוקו טי.וי שומרת לעצמה את הזכות למנוע, לבטל או להגביל זכויות שימוש של משתמש שמפר את תנאי השימוש.

שמירה על פרטיות המשתמשים:

דוקו טי.וי נוקט באמצעים לשמור על פרטיות המשתמשים במערכת. אף עם זאת, יש לקחת בחשבון כי אין אפשרות להבטיח באופן מוחלט על בטיחות המידע שנשלח דרך האינטרנט או דרך כל רשת תקשורת, במקרים של פעילות זדונית או עבירה של צדדים שלישיים שאינם בשליטת דוקו טי.וי.

שימוש במידע אישי: במילוי פרטים לרכישת צפייה בסרט, המשתמש מסכים שדוקו טי.וי רשאי לשלוח מידע, הצעות ודואר פרסומי (כמשמעותו בחוק התקשורת) למשתמש, אלא אם סומן בצורה מפורשת שלא מעוניין בכך. המשתמש יכול לבקש בכל עת להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור של דוקו טי.וי על ידי שליחת בקשה ל- docu.tv2020@gmail.com.

התקלות ופיצויים: דוקו טי.וי יעשה מאמץ מקסימלי לתקן תקלות במערכת בהקדם. עם זאת, לא יישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת, ולא יישא בכל אחריות בגין אבדן מידע שאינו בשליטתו של דוקו טי.וי.

שינויים ועדכונים: דוקו טי.וי שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת. שינויים ייפרסמו באתר ויחלו מיד לאחר פרסומם. מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר לצורך עדכונים ושינויים.

מדיניות הפרטיות:

מידע נוסף על המידע שנאסף ועל השימוש בו נמצא במדיניות הפרטיות של דוקו טי.וי, המפורסמת באתר.

סיום: תנאי שימוש אלה מהווים הסכמה והבנה בין המשתמש לבין דוקו טי.וי. דוקו טי.וי רשאי להעביר את המערכת או חלק ממנה לגורם אחר, ואין למשתמש זכויות ותביעות כלפי דוקו טי.וי במקרה כזה.

תוקף ודין חוק: תנאי שימוש אלה נקבעים על פי דין מדינת ישראל, וכל סכסוך יודן בבתי המשפט המוסמכים ברחובות.

bottom of page